Bezpieczne żniwa

Podczas tych prac, przy zbiorze palnych płodów rolnych osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przy obsłudze ciągników, kombajnów pracujących zarówno na polu jak również przewożących zboża, siano czy słomę jest zakaz palenia tytoniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , z dnia 7 czerwca 2010r.(Dz.U.nr 109, poz.719), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1. od budynków wykonanych z materiałów:
– palnych – 30 m,
– niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
2. od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
4. od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m;
5. między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zachowanie tych kilku podstawowych warunków zabezpieczenia prac pozwoli w znacznej mierze ograniczyć powstanie pożarów oraz ich skutki.

Opracowanie Państwowa Straż Pożarna w Szamotułach