Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ AMICA

woj. wielkopolskie.

Przyjęty uchwałą walnego zebrania w dniu  15 czerwca 2021r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę O C H O T N I C Z A  S T R A Ż  P O Ż A R N A  AMICA  zwana dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest Amica S. A. we Wronkach, ul. Mickiewicza 52.

§ 4

Terenem działania OSP jest zakład pracy będący jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

OSP posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY PO­ŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności do niego.

§ 7

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w od­rębnych przepisach.

§ 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9

Celem OSP jest:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciw­pożarowej,

4. branie udziału w obronie cywilnej,

5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultu­ry, oświaty i sportu,

6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:

1.   organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony  przeciwpożarowej w zakładzie pracy,

2.   organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

3.   przedstawianie Zarządowi firmy wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej,

4.   prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5.   organizowanie sekcji sportowych i innych form pracy spo­łeczno-wychowawczej i kulturalnej,

6.   prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ni­niejszego statutu.

R O Z D Z I A Ł  III
CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA  I  OBOWIĄZKI
§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawio­ne praw publicznych,  osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104),

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarzą­du OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie 0SP dzielą się na:

1. czynnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i zło­żyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej”

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współ­działająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzy­stania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.

Członek honorowy nie opłaca składek.

§17

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,

3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5. używać munduru i odznak.

§ 18

Do obowiązków członka czynnego należy:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i  uchwał władz OSP,

3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fa­chowym,

4. dbać o mienie OSP,

5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 19

Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne two­rzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.

§ 20

Członkostwo ustaje na skutek:

1.   dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2.   wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3.   likwidacji OSP,

4.   śmierci członka czynnego,

5.   likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

6.  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy

§ 21

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uch­wały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu roz­patrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 16 i 17 niniejszego statutu.

§ 22

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 23

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powie­rzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE  STOWARZYSZENIA  OSP.
§ 24

władzami OSP są:

A. walne zebranie,

B. zarząd,

C. komisja rewizyjna.

A. WALNE  ZEBRANIE.
§ 25

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 –  9 członków zarządu, od 3 –  5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 – ciu lat oraz w przypad­ku przynależności do Związku  OSP RP delegatów na Zjazd gminny.

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uch­wały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

§ 26

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji re­wizyjnej z ich działalności.

2.   uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

3.   podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.   rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wnio­sków zgłoszonych przez członków OSP,

5.   podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

6.   podjęcie uchwały o przystąpieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP RP,

7.   podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

§ 27

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów.

§ 28

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 29

Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia człon­ków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 30

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.

Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów.

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrana.

§ 31

Zarząd w składzie 5 – 9  osób wybierany jest przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.

§ 32

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do

gło­sowania.

§ 33

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3. na żądanie 1 /2 liczby członków OSP,

§ 34

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w ter­minie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 35

Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nierucho­mości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane wię­kszością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogól­nej liczby członków.

§ 36

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego same­go porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

B. ZARZĄD
§ 37

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch wiceprezesów, naczelnika, zastępcę naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcje wiceprezesa oraz jego zastępca, którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno – technicznej OSP.

§ 38

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustę­pujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym ze­braniu.

§ 39

Do zadań zarządu należy:

1. reprezentowanie interesów OSP.

2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3. zwoływanie walnego zebrania,

4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie sie­dziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wybór.

5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu    OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

7. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu, udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz  występowanie z wnioskami o przygnanie odznaczeń i odznak,

10. prowadzenie działalności, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

11. dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,

12. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przy­należności do OSP,

13. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

14. Tworzenie kobiecych drużyn OSP – wg potrzeb.

§ 40

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

    § 41

Posiedzenia zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

§ 42

Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogól­nej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane w zwykłą większości głosów.

W ra­zie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 43

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes.

§ 44

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednooso­bowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych,

2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP oraz ludności,

3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez człon­ków OSP,

4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,

7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. zakładu oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 45

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez człon­ków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. pochwałę ustną,

2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządze­nie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 46

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. upomnienie ustne,

2. nagana w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 47

Komisja rewizyjna jest organem  kontrolnym OSP i do jej zadań na­leży:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu dzia­łalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kon­troli wraz z oceną działalności OSP,

3. przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4. wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium

§ 48

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 49

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  OSP
§ 50

1) Majątek i fundusze OSP mogą powstać z:

1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

2. wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów.

2) OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

3) Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

4) OSP może dysponować zgodnie z potrzebami środkami przydzielonymi jej przez zakład pracy, umożliwiającymi wypełnianie zadań statutowych.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  OSP
§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP wię­kszością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać za­rząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co naj­mniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na któ­rym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powin­no być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwida­cyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55

W przypadku rozwiązania OSP majątek przekazany jej do używania zostaje protokołem zdawczo – odbiorczym przekazany właścicielowi, tj. Amica S. A.